บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำ วิจัย และฝึกอบรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ภายใต้นโยบาย “ให้บริการทางวิชาการที่เป็นเลิศโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ” ฟีนิกซ์ฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 869 กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาโดย กระทรวงการคลัง ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาใน  สาขาพลังงาน  สาขาการเงิน ด้านบัญชี  สาขาอุตสาหกรรม  สาขาเบ็ดเตล็ด ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9000:2000, ISO 9001:2000) และด้านมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001:2003) นอกจากนี้ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จากกระทรวงแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานและระดับบริหารอีกด้วย ฟีนิกซ์ฯ มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแนะนำ วิจัย และฝึกอบรมด้าน  การจัดการบัญชี  การจัดการพลังงาน  การจัดการสิ่งแวดล้อม  การบริหารการเงิน  อาหารปลอดภัย  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การตรวจภายใน  แรงงานสัมพันธ์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การตรวจประเมินองค์กร  การปรับปรุงองค์กร  การบริหารการผลิต  การจัดการคุณภาพ  การจัดทำมาตรฐาน  มาตรฐานแรงงานไทย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
228/13 ซอยลาดพร้าว 10 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.phoenixy.com