JobThai
29 พ.ค. 66

วิศวกรเครื่องมือวัด (บจก.เพาเวอร์พรอสเพค โรงไฟฟ้าชีวมวล) ด่วน

pin location
pin location

อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ตรวจสอบ และตรวจเช็ค อุปกรณ์เครื่องจักร ที่อยู่ในกระบวนการผลิต ให้ครบถ้วนถูกต้องตามแผนงานที่กำหนด โดยการตรวจสอบ ค่าความสั่นสะเทือน มอเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ตามรายการตรวจเช็ค ที่บันทึกลงในแบบฟอร์มการตรวจ เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพของเครื่องจักร และวิเคราะห์ ประเมิน งานซ่อมบำรุง 2.กำหนด และวางแผนงาน แก้ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ โดยปฏิบัติ ตามขั้นตอน,คู่มือ และ/หรือ ให้ผู้รับเหมา ที่มีความชำนาญ เฉพาะทาง แก้ไข ซ่อมแซม เพื่อให้อุปกรณ์เครื่องจักรสามารถ กลับมาใช้งานได้ปกติ ให้เร็วที่สุด 3.จัดทำประวัติ งานซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ที่แล้วเสร็จ โดยลงบันทึกข้อมูลและรายละเอียดของงานลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการซ่อมแซม ในครั้งต่อไป 4.การ ปฏิบัติงานภายในโรงงาน ทุกประเภทงาน โดยให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาต เข้าทำงานใน พื้นที่นั้นๆ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ,ผู้ร่วมงาน และอุปกรณ์ เครื่องจักร 5.ออก PR. จัดชื้อ-จัดจ้าง และจัดเตรียม Spare Part ต่างๆ ที่จำเป็น ในการซ่อมแซม แก้ไข อุปกณ์ ต่างๆ โดยทำการตรวจเช็ค Spec. ของ Spare Part ต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมส่งให้คลังพัสดุจัดเก็บ และเบิก-จ่ายตามขั้นตอน เพื่อให้เจ้าหน้าพัสดุได้ทำการควบคุม Spare Part ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 6.ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย , ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO และนโยบายของบริษัท 7.ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท โดยให้พิจารณาตามความเหมะสมจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ
  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องมือวัด
  2. เพศชาย
  3. อายุ 30 ปีขึ้นไป
  4. เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. หยุดสัปดาห์วันอาทิตย์
  5. พนักงานรายเดือน
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน E-mail
คุณนุชจรี คงรื่น
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
118 หมู่ที่ 1 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา 13130
ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา