JobThai
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ JobThai
มีผลบังคับใช้ 19 พฤษภาคม 2565
 1. บทนำ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
 4. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
 5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล
 6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล
 7. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 9. ติดต่อเรา
1. บทนำบริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการค้นหางาน และ/หรือ สมัครงานสำหรับผู้หางาน และเป็นแหล่งค้นประวัติ และ/หรือ รับสมัครงานสำหรับผู้ประกอบการ โดยผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตของ JobThaiบริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ ดังนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม วิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีการดำเนินการและวัตถุประสงค์อย่างไร ตลอดจนวิธีการติดต่อขอลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้บริการทุกท่าน ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างรอบคอบเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงหลักการและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมบริษัทได้กำหนดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมและใช้ รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลไว้ในตารางด้านล่างนี้ 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลประวัติและใบสมัครงาน
 • ข้อมูลการใช้บริการ
ตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของผู้หางาน
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
บัญชีผู้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งาน มีดังนี้
 • อีเมล
 • รหัสผ่าน
โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลรหัสผ่านในรูปแบบการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน
บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ JobThai และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ บริษัทจะยังคงเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ
ตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลประวัติและใบสมัครงานของผู้หางาน
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ประวัติ JobThaiข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในแบบฟอร์มประวัติ JobThai มีดังนี้
 • รูปถ่าย
 • ชื่อ-นามสกุล
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก
 • สถานภาพ สัญชาติ ศาสนา
 • เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี ที่อยู่
 • ข้อมูลความพิการ
 • ความสามารถ ผลงาน
 • ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
 • ลักษณะงานที่ต้องการ
 • บุคคลอ้างอิง เป็นต้น
หลังจากสมัครเป็นสมาชิกและบันทึกประวัติในแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อใช้ในการสมัครงานแล้ว ท่านสามารถปรับเปลี่ยนสถานะของประวัติ JobThai ได้ดังต่อไปนี้
 • ถูกค้นเจอได้โดยผู้ประกอบการ
 • ถูกค้นเจอได้โดยผู้ประกอบการ แต่ปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน
 • ปิดบังประวัติไม่ให้ถูกค้นเจอในรายการการค้นหาโดยผู้ประกอบการ
 • ลบประวัติออกจากฐานข้อมูล
โดยบริษัทมีบริการตรวจสอบข้อมูลประวัติ JobThai ที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ JobThai และอาจแจ้งข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลให้แก่ท่านผ่านอีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์ หรือ ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้ ก่อนส่งให้แก่ผู้ประกอบการที่ลงประกาศตำแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้หางาน
บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ JobThai และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ บริษัทจะยังคงเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ
ใบสมัครจากวิธีการสมัครด้วยประวัติ JobThai ท่านสามารถสมัครงานโดยส่งข้อมูลใบสมัครที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ JobThai ให้แก่ผู้ประกอบการที่ลงประกาศตำแหน่งงานนั้น ๆบริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ JobThai และ (2) บริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน โดยบริษัทจะคงไว้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างน้อย 90 วัน และบริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับร้องขอ
ใบสมัครจากวิธีการส่งไฟล์ประวัติท่านสามารถสมัครงานโดยส่งไฟล์เอกสาร เช่น เรซูเม่ (Resume) ใบแสดงผลการศึกษา เอกสารแสดงผลงาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ เป็นต้น บนระบบ JobThai
โดยบริษัทมีบริการตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครงานที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ JobThai และอาจแจ้งข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลให้แก่ท่านผ่านอีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์ หรือ ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้ ก่อนส่งให้แก่ผู้ประกอบการที่ลงประกาศตำแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้หางาน
ใบสมัครจากวิธีการส่งอีเมลท่านสามารถสมัครงานโดยส่งข้อความหรือไฟล์เอกสารประกอบการสมัครงานผ่านทางอีเมลไปหาผู้ประกอบการได้
โดยบริษัทมีบริการตรวจสอบข้อมูลอีเมลและเอกสารประกอบการสมัครงาน เพื่อคัดกรองอีเมลสแปมและอีเมลโฆษณาก่อนส่งต่อให้กับผู้ประกอบการที่ลงประกาศตำแหน่งงานนั้น ๆ
ใบสมัครจากวิธีการ
กรอกประวัติแบบย่อ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครงานแก่ท่าน ท่านสามารถสมัครงานโดยบันทึกประวัติแบบย่อในแบบฟอร์มที่กำหนด
โดยข้อมูลส่วนบุคคลภายในแบบฟอร์มประวัติแบบย่อ มีดังนี้
 • รูปถ่าย
 • ชื่อ-นามสกุล
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • เพศ
 • เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี ที่อยู่
 • ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
 • เอกสารแนบประกอบการสมัครงานอื่น ๆ เป็นต้น
โดยบริษัทมีบริการตรวจสอบข้อมูลประวัติแบบย่อ ที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ JobThai และอาจแจ้งข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลให้แก่ท่านผ่านอีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์ หรือ ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้ ก่อนส่งให้แก่ผู้ประกอบการที่ลงประกาศตำแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้หางาน
ตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลการใช้บริการของผู้หางาน
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ประวัติการสมัครงาน บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานของท่านเพื่อสร้างประวัติการสมัครงานย้อนหลัง บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ JobThai และ (2) หลังจากลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ บริษัทจะยังคงเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ
งานที่สนใจ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานที่สนใจของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถย้อนดูงานที่ท่านบันทึกความสนใจได้
การค้นหาตำแหน่งงาน
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหางานบนระบบ JobThai ของท่าน เพื่อนำมาประมวลผลและพัฒนาการค้นหาตำแหน่งงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลการค้นหางานประกอบด้วยข้อมูลที่ท่านกรอกลงในแบบฟอร์มการค้นหา ดังต่อไปนี้
 • คำค้นหา
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ประเภทงานหลัก ประเภทงานย่อย ประเภทธุรกิจ
 • เงินเดือนที่ต้องการ
 • พิกัดตำแหน่ง (ของเครื่องมือสื่อสาร)
 • อันดับของตำแหน่งงานที่ท่านเลือกเข้าชมในผลลัพธ์การค้นหาเป็นต้น
1 ปี
ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน JobThai บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงหรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ JobThai ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลการใชังานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ JobThai ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนตามความเหมาะสม
เสียงสนทนาระหว่างผู้หางานกับ Call Center เมื่อท่านติดต่อบริษัทผ่านทาง Call Center บริษัทอาจบันทึกเสียงสนทนาของท่านเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัท บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบ 90 วัน นับแต่ขณะมีการสนทนา หรือนานกว่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯเห็นสมควร
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
บัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน มีดังนี้
 • ชื่อผู้ใช้
 • รหัสผ่าน
โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลรหัสผ่านในรูปแบบการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน
บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ JobThai และ (2) หลังจากลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ บริษัทจะยังคงเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ
ข้อมูลติดต่อของ
ผู้ประกอบการเพื่อการรับสมัครงาน
ข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบการที่ลงประกาศในระบบ JobThai เพื่อรับสมัครงานอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ อันประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น
ข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบการสำหรับการใช้บริการบนระบบ JobThai ข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบการที่ได้ส่งให้แก่บริษัท เพื่อการใช้บริการบนระบบ JobThai โดยเฉพาะอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ อันประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น
ข้อมูลประกอบการลงโฆษณา ข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่งให้แก่บริษัท เพื่อประกอบการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน หรือโฆษณาในรูปแบบอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในรูปแบบดังนี้
 • รูปภาพส่วนบุคคล
 • วิดีโอ
 • ไฟล์เสียง
 • ข้อความ เป็นต้น
บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ JobThai และ (2) หลังจากลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ บริษัทจะยังคงเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ
เสียงสนทนาระหว่างผู้ประกอบการกับ Call Center เมื่อท่านติดต่อบริษัทผ่านทาง Call Center บริษัทอาจบันทึกเสียงสนทนาของท่านเพื่อการปรับปรุงพัฒนาภาพการให้บริการของบริษัท บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบ 90 วัน นับแต่ขณะมีการสนทนา หรือนานกว่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯเห็นสมควร
2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดตาม blog.jobthai.comตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดตาม blog.jobthai.com
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
อีเมลของผู้ติดตาม blog.jobthai.com ท่านสามารถกรอกข้อมูลอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร บทความแนะนำ หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ของ JobThai ได้บริษัทจะจัดเก็บอีเมลของท่านไว้จนกว่าท่านจะกดยกเลิกการติดตาม (unsubscribe) blog.jobthai.com
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 เท่านั้น อนึ่ง บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับศาสนา ลักษณะความพิการ พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกัน เว้นแต่
 1. ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล
 2. เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
 3. เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
 4. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเมื่อมีฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงฐานการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุประสงค์ทางสถิติ วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ 3.1 สำหรับผู้หางานตารางด้านล่างอธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานแต่ละประเภท
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานที่ใช้การประมวลผล
เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ JobThai
 • บัญชีผู้ใช้งาน (อีเมลและรหัสผ่าน)
เพื่อการให้บริการค้นหางานและเป็นตัวกลางในการสมัครงานสำหรับผู้หางาน
 • ประวัติ JobThai
 • ใบสมัครงานที่ผู้หางานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JobThai จาก 4 วิธีการสมัครงานดังนี้
  • - สมัครด้วยประวัติ JobThai
  • - สมัครด้วยการส่งไฟล์ประวัติ
  • - สมัครด้วยการส่งอีเมล
  • - สมัครด้วยการกรอกประวัติแบบย่อ
 • ประวัติการสมัครงาน
 • งานที่สนใจ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการโดยการตรวจสอบประวัติและใบสมัครของผู้หางาน
 • ใบสมัครงานที่ผู้หางานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JobThai จาก 4 วิธีการสมัครงานดังนี้
  • - สมัครด้วยประวัติ JobThai
  • - สมัครด้วยการส่งไฟล์ประวัติ
  • - สมัครด้วยการส่งอีเมล
  • - สมัครด้วยการกรอกประวัติแบบย่อ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการโดยการคัดกรองอีเมลสแปม และอีเมลโฆษณาต่าง ๆ
 • ใบสมัครจากวิธีการส่งอีเมล
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับตรวจสอบและบันทึกการผิดนัดสัมภาษณ์ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ของผู้หางาน จากผู้ประกอบการ
 • ประวัติ JobThai
 • ใบสมัครงานที่ผู้หางานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JobThai จาก 4 วิธีการสมัครงานดังนี้
  • - สมัครด้วยประวัติ JobThai
  • - สมัครด้วยการส่งไฟล์ประวัติ
  • - สมัครด้วยการส่งอีเมล
  • - สมัครด้วยการกรอกประวัติแบบย่อ
เพื่อวิจัยและพัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่
 • ประวัติ JobThai
 • ใบสมัครงานที่ผู้หางานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JobThai จาก 4 วิธีการสมัครงานดังนี้
  • - สมัครด้วยประวัติ JobThai
  • - สมัครด้วยการส่งไฟล์ประวัติ
  • - สมัครด้วยการส่งอีเมล
  • - สมัครด้วยการกรอกประวัติแบบย่อ
 • ประวัติการสมัครงาน
 • งานที่สนใจ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการค้นหางานให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้หางาน
 • การค้นหาตำแหน่งงาน
เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน JobThai
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน JobThai
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและตำแหน่งงานใหม่ให้ตรงกับคุณสมบัติของผู้หางาน
 • ประวัติ JobThai
 • ประวัติการสมัครงาน
 • งานที่สนใจ
 • การค้นหาตำแหน่งงาน
เพื่อจัดทำสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน JobThai
 • ประวัติการสมัครงาน
เพื่อติดต่อสอบถามและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ
 • ประวัติ JobThai
 • ใบสมัครงานที่ผู้หางานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JobThai จาก 4 วิธีการสมัครงานดังนี้
  • - สมัครด้วยประวัติ JobThai
  • - สมัครด้วยการส่งไฟล์ประวัติ
  • - สมัครด้วยการส่งอีเมล
  • - สมัครด้วยการกรอกประวัติแบบย่อ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
 • เสียงสนทนาระหว่างผู้หางานกับ Call Center
3.2 สำหรับผู้ประกอบการตารางด้านล่างอธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการแต่ละประเภท
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานที่ใช้การประมวลผล
เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ JobThai
 • บัญชีผู้ใช้งาน (อีเมลและรหัสผ่าน)
เพื่อให้บริการและเป็นตัวกลางในการรับสมัครงานสำหรับผู้ประกอบการ
 • บัญชีผู้ใช้งาน (อีเมลและรหัสผ่าน)
 • ข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบการเพื่อการรับสมัครงาน
เพื่อติดต่อสอบถามและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ การนำเสนอบริการใหม่ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้บริการของบริษัท
 • ข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบการเพื่อการรับสมัครงาน
 • ข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบการสำหรับการใช้บริการบนระบบ JobThai
เพื่อลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน หรือโฆษณาในรูปแบบอื่น
 • ข้อมูลประกอบการลงโฆษณา
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
 • เสียงสนทนาระหว่างผู้ประกอบการกับ Call Center
3.3 สำหรับผู้ติดตาม blog.jobthai.comตารางด้านล่างอธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดตาม blog.jobthai.com
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานที่ใช้การประมวลผล
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บทความแนะนำ หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ของ JobThaiอีเมลของผู้ติดตาม blog.jobthai.com
ทั้งนี้ ท่านรับทราบและยอมรับว่า ในระหว่างการติดต่อสื่อสารกับบริษัทหรือทีมงานของบริษัท บริษัทอาจบันทึกเสียงสนทนาของท่านหรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ
4. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการบนระบบ JobThai ต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของการให้บริการบนระบบ JobThai เท่านั้นเมื่อได้ตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านหรือผู้ปกครองของท่าน (ในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านได้ตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการของบริษัทแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมในบางกรณี หากบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องทำเช่นนั้น เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อที่จะตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้องคดี การสอบสวนทางอาญา การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเป็นอันตรายแก่ร่างกายอันใกล้จะถึง หากบริษัทเห็นว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวอยู่เหนือกว่าประโยชน์ด้วยกฎหมายหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 4.1 สำหรับผู้หางานท่านรับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการส่งประวัติ JobThai หรือใบสมัครงานของท่านไปยังผู้ประกอบการที่ลงประกาศตำแหน่งงานนั้น ๆตารางด้านล่างอธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานแต่ละประเภท
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายวิธีการเผยแพร่ของประเภทข้อมูล
ประวัติ JobThai
ประวัติ JobThai ของผู้หางานที่บันทึกไว้บนระบบ JobThai จะถูกเผยแพร่ไปยังผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหรือลงประกาศรับสมัครงานเท่านั้น
ผู้หางานสามารถปรับเปลี่ยนสถานะของประวัติ JobThai ได้ดังต่อไปนี้
 • ถูกค้นเจอได้โดยผู้ประกอบการ
 • ถูกค้นเจอได้โดยผู้ประกอบการ แต่ปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน
 • ปิดบังประวัติไม่ให้ถูกค้นเจอในรายการการค้นหาโดยผู้ประกอบการ
 • ลบประวัติออกจากฐานข้อมูล
ใบสมัครงานใบสมัครงานที่ผู้หางานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JobThai ตามวิธีการสมัครงานทั้งสี่ด้านล่างนี้ จะถูกส่งให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและลงประกาศรับสมัครงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานเท่านั้น
 • สมัครด้วยประวัติ JobThai
 • สมัครด้วยการส่งไฟล์ประวัติ
 • สมัครการด้วยการส่งอีเมล
 • สมัครด้วยการกรอกประวัติแบบย่อ
4.2 สำหรับผู้ประกอบการท่านรับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในระบบ JobThai หรือข้อมูลอื่นที่ผู้ประกอบการให้ไว้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ ควบคู่กับรายละเอียดตำแหน่งงานที่ลงประกาศ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครงาน หากมี ชื่อ ภาพ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลของบุคคลนั้นมาใช้ประกอบการรับสมัครงานตารางด้านล่าง อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่ถูกเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายวิธีการเผยแพร่ของประเภทข้อมูล
ข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบการเพื่อการรับสมัครงานข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบการที่ลงประกาศในระบบ JobThai เพื่อการรับสมัครงาน
ข้อมูลประกอบการลงโฆษณาข้อมูลประกอบการลงโฆษณาที่ผู้ประกอบการส่งให้แก่บริษัท สำหรับการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน หรือโฆษณาในรูปแบบอื่น ซึ่งจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบนสื่อต่าง ๆ ของ JobThai
5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลบริษัทมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล ตามที่มีอยู่และเว้นแต่ที่พึงจำกัดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน ดังต่อไปนี้ตารางด้านล่าง อธิบายสิทธิที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทของสิทธิคำอธิบายประเภทของสิทธิ
สิทธิในการเข้าถึงหากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่านได้ ท่านมีสิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้จากบริษัท
สิทธิในการคัดค้านหากท่านพิจารณาวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แล้ว ตระหนักถึงผลเสียหรือผลประโยชน์ในเชิงลบใด ๆ ท่านมีสิทธิในการคัดค้านเมื่อใดก็ได้ ไม่ให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในระบบ JobThai รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควรได้
สิทธิในการลบหากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนในระบบ JobThai ได้ ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยบริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน โดยบริษัทจะคงไว้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างน้อย 90 วัน และบริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับร้องขอ
สิทธิในการยับยั้งบริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน
สิทธิในการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันหากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้
สิทธิในการถอดถอนความยินยอมท่านมีสิทธิที่จะถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีผลให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการได้อีกต่อไป
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลท่านมีสิทธิที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้กับบริการของผู้ให้บริการรายอื่นโดยท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยตรงโดยการติดต่อบริษัทตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
บริษัทยินดีที่จะเสนอความโปร่งใสในการรักษาสิทธิทางกฎหมายของเจ้าของข้อมูล หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือท่านต้องการที่จะเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทดำเนินการ โปรดติดต่อศูนย์บริการของบริษัท [หัวข้อ 9 ติดต่อเรา]
6. การลบข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่านและตราบเท่าที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การรักษาการให้บริการของบริษัท การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัท และการระงับข้อพิพาทหากท่านร้องขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ บริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน โดยบริษัทจะคงไว้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างน้อย 90 วัน และบริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับร้องขอ เว้นแต่บริษัทจะได้รับอนุญาตหรือถูกกำหนดโดยกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้เป็นระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ในกรณีที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การป้องกันการฉ้อฉล พันธะทางด้านกฎหมาย ภาษี การตรวจสอบและการจัดทำบัญชี การรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดี หรือเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน โดยมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำความผิดซ้ำในระบบ JobThai บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่านในระบบต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันที่บริษัทลบบัญชีผู้ใช้งานหรือข้อมูลของท่านออกจากระบบ
7. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่มีระบบใดที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ตลอดไป บริษัทได้จัดทำและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตราการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนการเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ JobThai เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย สูญหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเข้าถึงโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงนโยบายการใช้นามแฝง นโยบายการเข้ารหัส นโยบายการเข้าถึง และนโยบายการเก็บรักษาเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและหลีกเลี่ยงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นในระบบ JobThai รวมถึงลดช่องโหว่ของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหลายของบริษัทจะมีมาตรฐานเทียบเท่าตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้บริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ไม่เปิดเผยรหัสผ่านกับบุคคลภายนอก รวมถึงจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และแนะนำให้ท่านออกจากระบบ JobThai ทุกครั้งหลังจากการใช้บริการ หากท่านเข้าสู่ระบบ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารสาธารณะทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกจัดเก็บ โอน หรือประมวลผลโดยผู้ให้บริการภายนอก เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจนการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ JobThai โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้น ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลนั้นอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้น
ผู้ให้บริการภายนอกนโยบายความเป็นส่วนตัว
Amazon Web Services (AWS)https://aws.amazon.com/compliance/thailand-data-privacy/
Google Cloudhttps://cloud.google.com/security/privacy/
https://cloud.google.com/security/gdpr/
MongoDB Atlashttps://www.mongodb.com/cloud/trust/compliance/gdpr
Redis Labshttps://redislabs.com/wp-content/uploads/2019/09/privacy-policy.pdf
CloudAMQPhttps://www.cloudamqp.com/gdpr.html
Elastic Cloudhttps://www.elastic.co/pdf/white-paper-of-gdpr-compliance-with-elastic-and-the-elastic-stack.pdf
GENESYShttps://www.genesys.com/th-th/privacy-policy
CS Loxinfohttps://www.csl.co.th/Web/PDF/1.CSL_PrivacyPolicy_13Feb20_v1_TH.PDF
3CXhttps://www.3cx.com/company/privacy
Zoiperhttps://www.zoiper.com/en/zoiper-privacy-policy
นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม และผู้ประกอบการโฆษณาเพื่อการตลาดในเครือข่ายอื่น ๆ อาจใช้คุกกี้ (Cookie) หรือการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง (Local Storage) เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงหรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ JobThai ไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์หรือบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่าน การใช้คุกกี้และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการใช้บริการของท่านให้ดีขึ้น และทำให้โฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ JobThai มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความสนใจของท่านมากขึ้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือความปลอดภัยของข้อมูลของท่านท่านสามารถปิดหรือควบคุมการใช้งานคุกกี้ด้วยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้งาน เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ยอมรับไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในระบบ JobThai รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามเหล่านั้น
ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามนโยบายความเป็นส่วนตัว
Google Analyticshttps://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/privacy
Google Tag Managerhttps://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/
https://policies.google.com/privacy
Facebook Analyticshttps://www.facebook.com/privacy/explanation
Facebook Pixelhttps://www.facebook.com/privacy/explanation
Google Analytics for Firebasehttps://firebase.google.com/policies/analytics?hl=th
https://firebase.google.com/terms/analytics?hl=th
Huawei Analyticshttps://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/
Microsoft Clarityhttps://clarity.microsoft.com/terms
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
New Relichttps://newrelic.com/termsandconditions/terms
https://newrelic.com/termsandconditions/privacy
นอกจากนี้บริษัทยังมีการใช้บริการผู้ให้บริการโฆษณาเพื่อการตลาด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Ads, Facebook, Instagram
8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวตามเหตุอันสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ เช่น การปรับปรุง การเพิ่มฟังก์ชัน การพัฒนาระบบเพื่อการใช้บริการ การนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ การปรับตั้งค่าทางเทคนิค ความปลอดภัยของการให้บริการ และ/หรือ ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน JobThai ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล หากท่านเข้าใช้บริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้จะถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยทันที
9. ติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500โทรศัพท์ 02-480-9999อีเมล support@jobthai.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น.ขอความช่วยเหลือ: support@jobthai.comต้องการโฆษณา: sale@jobthai.comแฟกซ์: 02-480-9988
ติดตามเรา
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
JobThai มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าจะทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด