JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการนิติกร
รายละเอียดงาน/เจ้าหน้าที่ธุรการนิติกร 1.การท าเอกสาร –กรมโรงงานอุตสาหกรรม,กรมธุรกิจพลังงาน,รายงานกาก ขยะบางปู,กรมปศุสัตว์อ าเภอ,ค่าน ้า-ค่าไฟ-ค่าน ้าเสีย,จัดหางาน ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ,ตม.ฉะเชิงเท...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor )
1.ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของการบรรจุสินค้า 2.ควบคุมดูแลการเตรียมสติ๊กเกอร์และบรรจุภัณฑ์ 3.วางแผนจัดการด้านกำลังคนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิต 4.ดูแลการแช่แข็งสินค้าโดยเครื่อง Spira...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
3 . DOCUMENT CONTROL /SUPERVISOR
1.จัดพิมพ์, แจกจ่ายและจัดเก็บเอกสารระบบ GMP , HACCP, ISO2200 2.รวบรวมข้อมูล และจัดทำใบรับรองผลการวิเคราะห์ 3.รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเพื่อร...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
4 . QA Supervisor
งานด้านความปลอดภัยและประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารและการจัดการข้อร้องเรียน

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
5 . วิศวกรโรงงาน
วิศวกรโรงงาน 1. รับผิดชอบออกแบบระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน 2. วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบเครื่องจักรกลโรงงาน 3. เขียน AutoCAD 4. วางแผนการติดตั้ง ทดลองเครื่องจักรให้เสร็จตามที่วางไว้ 5....

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง 1.แก้ไข ซ่อมแซมเครื่องจักร รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและแนะนำวิธีแก้ไข และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ประเมินสภาพเครื่องจักร , อุปกรณ์ไฟฟ้า 3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รั...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (เคมีและจุลชีววิทยา)
1. เตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ 2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางจุลชีวฯ 3. สุ่ม swab ตามแผน 4. สุ่มตรวจน้ำ - น้ำแข็ง ตามแผน 5. สุ่มตรวจ Air test ตามแผน 6. บันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้อง 7. งานอื่นๆ ที่ได...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
8 . Warehouse Supervisor (คลังรับวัตถุดิบเนื้อสัตว์)
1. ตรวจสอบกระบวนการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายคลังวัตถุดิบ(เนื้อสัตว์) ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุมและวางแผนการจัดเก็บ วัตถุดิบ 3. ดำเนินการคีย์ข้อมูล และ...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการสร้างโรงงานเพิ่มเพื่อขยายฐานการผลิต - งานไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติ - งานสาธารณูปโภค - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
10 . หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Suppervisor)/เจ้าหน้าที่ R&D
R&D Suppervisor -วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ -จัดทำรายงานการทดลองสินค้า -จัดทำเอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ -ส่งมอบตัวอย่างและจัดการผลิตภัณฑ์หลังการส่งมอบ เจ้าหน้าที่ R&D - ผู้ช่วย ...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ