JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า (Inventory Audit)
1. ตรวจนับสินค้าในคลังศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 2. จัดทำรายงานตรวจนับสินค้า 3. กระทบยอดสินค้าคงเหลือได้อย่างถูกต้อง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2. รวบรวมข้อมูล สถิติพนักงานมาทำงานสาย 3. สรุปรายงานการขับรถเร็วเกินกำหนด (สำหรับหน่วยงานขาย) 4. จัดทำ Presentation รายงาน...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1. ตรวจสอบการบันทึกรับสินค้า, ใบกำกับภาษี และตัดPO 2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ AP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. รวบรวมต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ กระทบยอดภาษีซื้อกับระบบบัญชีเพื่อจัดทำรายงานส่งกรมสรรพากร 4. ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Trade Promotion)
1. ประสานงานระหว่างทีมการตลาดและฝ่ายงานขาย 2. จัดทำโปรโมชั่นร่วมกับฝ่ายขายเพื่อหาช่องทางในการขายให้ถึงเป้าที่กำหนด 3. สรุปรายงานผลการดำเนินการโปรเจคโปรโมชั่น 4. บริหารระบบลูกค้า (ระบบ CRM)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่โปรโมชั่น
1. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 2. วางกลยุทธ์ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3. วางแผนการสื่อสารการตลาด 4. วิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการขาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้างชั่วคราว 6 เดือน ประจำโรงงานบางปะกง)
1. บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ AX 2. บันทึกบัญชีลดหนี้/เพิ่มหนี้ 3. จัดเตรียมเอกสารทำจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ 5. บริหารจัดการเงินสดย่อยของโรงงาน

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการภาคอาวุโส
1. ดูแลลูกค้าTraditional Trade และ Other Modern Trade 2. บริหารเขตการขาย 3. พัฒนาทีมงาน 4. กำหนดกลยุทธ์การขายในพื้นที่ที่ดูแล

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
-ดูแลการสั่งซื้อสินค้า, วัตถุดิบ, Packing, อุปกรณ์อะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์LAB ในไลน์การผลิต - ทำ Purchasing Strategy, Cost saving ได้ - จัดซื้อสินค้าตามาตรฐาน ISO ของบริษัท - เจรจาต่อรองราคา, ประ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนก Operation Support
- รับผิดชอบวางแผนงานของแผนก Operation & General Support - ควบคุมและตรวจสอบยอดในระบบสินค้าคงคลังศูนย์กระจายสินค้า - ควบคุมและตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อ เพื่อสนับสนุนงานขาย - ตรวจสอบยอดการจ่าย Incentive...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
10 . รอง/หัวหน้าแผนก QC (จุลชีววิทยา) รับสมัครด่วน !
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบด้านจุลชีววิทยา - ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ - ดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 พ.ค. 62
11 . Programmer (Dynamics AX 2012)
1. มีประสบการณ์ในโครงการพัฒนาระบบ Dynamics AX 2012 ERP ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ 2. มีทักษะในการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน ERP ใหม่ตามขอบเขตของงาน 3. สามารถพัฒนาโปรแกรมแ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
12 . Data Analyze
- จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การสั่งซื้อสินค้า และ ยอดขาย - จัดทำ สรุป วิเคราะห์รายงาน ข้อมูลสินค้า

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกค่าจ้าง โรงงานบางปะกง
- จัดทำเงินเดือน/ค่าจ้าง และค่าตอบแทนต่างๆของพนักงาน - ควบคุมบริหารจัดการด้านอัตรากำลัง - ควบคุมบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 พ.ค. 62
14 . ช่างเทคนิค/ควบคุมระบบผสม(ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์)ประจำโรงงาน CBD
-ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานในกระบวนการผลิต -เข้ากะได้ -ทำงานวันจันทร์ -เสาร์

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
27 พ.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนก CVO ประจำโรงงาน CBD รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลระบบการสอบเทียบ 2.ควบคุมดูแลระบบการ Validate จุด CCP,OPRP และเครื่องจักร 3.ควบคุมดูแลการทดสอบ Shelf life สินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 4.ดำเนินการส่งตัวอย่างสินค้าวิเคราะห์คุณภาพโดยห...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
16 . พนักงานตรวจสอบ (QC) ประจำโรงงาน CBDรับสมัครด่วน !
1.ตรวจคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต 2.ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.ตรวจความสะอาดในการ CIP ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เข้ากะ 07.00 - 19.00น. และ 19.00 - 07.00 น.)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,300 - 9,800 บาท
27 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ Inspector (โรงงานAPG)
-ตรวจสอบเครื่อง Inspector Machine ด้วยขวดต้นแบบที่ได้รับขึ้นทะเบียน -ควบคุมดูแลขวดต้นแบบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -ซ่อมแซ่มและดูแลเครื่องInspector Machine

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 62
18 . ผู้จัดการเขตการขาย (ประจำเขตภาคอีสาน)
1. ทำกิจกรรมส่งเสริมงานขายร่วมกับร้านค้า 2. จัดระบบเครือข่าย การกระจายสินค้า 3. ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริษัทกับร้านค้า

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไป+++
27 พ.ค. 62
19 . ผู้จัดการเขตการขาย (ประจำเขตภาคเหนือ)
1. สร้างยอดขาย และ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า คาราบาวกรุ๊ป 2. สรรหาลูกค้ารายใหม่ในพื้นที่ เขตการขายที่รับผิดชอบ 3. รักษาฐานลูกค้าเก่า และ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมงานขายกับร้านค้า 4. ช่วยอำนวยความสะดวก ก...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไป+++
27 พ.ค. 62
20 . หัวหน้าช่างเทคนิค (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ดูแลรับผิดชอบแก้ซ่อมแซมแก้ไข และดูแลระบบไฟฟ้าในระบบการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบทำความร้อน ระบบปรับอากาศ - ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและการปรับปรุงกระบ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากโครงสร้างค่าจ้างของบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
27 พ.ค. 62
21 . Business Intelligence Analyst
1. วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลมาจัดทำรายงานรูปแบบต่างๆที่ตอบสนองธุรกิจ 2. วิเคราะห์ความต้องการและประสานงานผู้ใช้งานระบบ BI (Management Level) 3. ออกแบบและสร้างBusiness Dashboard (Domestic&Internation...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
22 . พนักงานขับโฟร์คลิฟท์ CBD รับสมัครด่วน !
-จัดส่งสินค้าสำเร็จรูป ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วโดยคำนึงความปลอดภัย ในทรัพย์สินบุคคลรอบข้าง -จัดวางสินค้าสำเร็จรูปและวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ -บำรุงรักษายานพหนะให้อยุ่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
23 . พนักงานบรรจุ
-จัดเตรียม เช่นถาดกระดาษ,ถุงชริงค์,เทปกาว -ควบคุมเครื่องบรรจุเมื่อพบเครื่องมีปัญหาประสานงานกับช่างCold End -ทำหน้าที่คุมถุงชริงค์ -ขนย้ายสินค้าจากไลน์เข้าสู่คลังสินค้า -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
24 . Automation Engineer(ประจำโรงงาน CBD)
กำหนดกลยุทธ์ด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรกลอัตโนมัติสามาถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 พ.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (MT)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารวางบิล และรับเช็ค ตามตารางของลูกค้าที่ต้องไปรับเช็คและวางบิล และทำประมาณการรับเงิน MT แจ้งไปยังแผนการเงิน 2. ตรวจสอบ ความถูกต้องของ ราคาขาย,ส่วนลดการค้า,สถานที่ส่งสินค้า จากรายงานสรุปกา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่ Sales Administrator
- ตรวจสอบรายการเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือนของทีมขาย - ตรวจสอบการเบิกรายการส่งเสริมการขาย - ประสานงานเรื่องที่พักรายเดือนของพนักงานขาย - ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเรื่องผลิตสื่อ และการสั่งซื้ออื่นๆ - ประสา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
27 . พนักงานควบคุมการผลิต (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม - ดูแลตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด เครื่องจักร

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
27 พ.ค. 62
28 . หัวหน้าแผนกพิมพ์ลายกระป๋องอลูมิเนียม (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ควบคุม บริหารจัดการกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมในส่วนของงานพิมพ์ลายให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต และคุณภาพสินค้า - วางแผนพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น เพื่อลดของเสีย ล...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
27 พ.ค. 62
29 . รอง ผจก.แผนกบัญชี (โรงงานขวดบรรจุ)
-ตรวจสอบความความถูกต้องของเอกสารและบันทึกบัญชี -บันทึกรายการทรัพย์สินเข้าในระบบAX,บันทึกรายการบัญชีค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประจำเดือน,จัดทำใบกำกับภาษีขายในกรณีมีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินบริษัท -บันทึกราย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
27 พ.ค. 62
30 . ช่างประจำไลน์ผลิต ด่วน CBDรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมระบบไฟฟ้า 2. ดูและระบบเครื่องจักร 3. ทำระบบ PM/CM

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
31 . รองหัวหน้าแผนกผสม/รองหัวหน้าแผนกผลิต CBD
1. ควบคุมการผสม และตรวจสอบการผสมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 2. ควบคุมการดำเนินการผสมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการผลิต 3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ค. 62
32 . ERP AX Support (ปฏิบัติงานที่โรงงาน อ.บางปะกง)
1. ตรวจสอบ, แก้ไข และหาสาเหตุของปัญหาใน AX ได้ดี 2. วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม 3. ทดสอบการทำงานของโปรแกรม 4. Config โปรแกรม AX ใน Module ต่างๆ 5. ให้คำปรึกษาทีมงานทั้ง ERP และ Business 6. ดูแลระบบ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
33 . ช่างเครื่องขึ้นรูป(ประจำโรงงานAPG)
-ควบคุมเครื่องผลิตขวดปรับแต่ง แก้ไขดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ขึ้นรูปขวด -แก้ไข Defect ขวดและติดตามผลการแก้ไข -ทาแบบและหล่อลื่นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปขวดตามเวลาที่กำหนด -ปรับแต่งGOB

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
34 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (สัญญาจ้าง 6 เดือน ประจำโรงงานบางปะกง)
•จัดการงานปิดงบการเงินรายเดือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน (การปรับปรุงรายการสินค้าคงเหลือ และรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานต้นทุน ตลอดจนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ต่างๆ) รวมถึงการจัดทำรายงานกระทบยอ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
27 พ.ค. 62
35 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ทีมเหล้า)โซนกรุงเทพฯ/ภาคเหนือรับสมัครด่วน !
1. ขายสินค้า เหล้าตะวันแดง 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
36 . รับสมัครทีมงานภาคสนาม จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 - 19,000 บาท
27 พ.ค. 62
37 . พนักงานขับรถ (ประจำ ศูนย์กระจายสินค้าพังงา)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 - 19,000
27 พ.ค. 62
38 . พนง.ขาย/พนง.ขับรถ(ประจำชลบุรี สนใจสอบถาม0614015213)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 ++ (มีค่าคอมฯ)
27 พ.ค. 62
39 . พนักงานขาย (ประจำศูนย์ฯบางบัวทอง จ.นนทบุรี)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 14,000 - 17,000 บาท
27 พ.ค. 62
40 . พนักงานขาย(ประจำศูนย์ฯ บางโฉลง จ.สมุทรปราการ)สนใจ 0614015213
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 - 19,000 บาท
27 พ.ค. 62
41 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ชลบุรี)
- รับผิดชอบงานสินค้าคงคลังทั้งหมด - ดำเนินการรับสินค้าเข้า และจ่ายสินค้าออกในรูปแบบ FIFO - งานสรุปยอดสินค้าคงคลัง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 ++ (มีค่าคอมฯ)
27 พ.ค. 62
42 . ช่างไฟฟ้า(ประจำโรงงานAPGบางปะกง)
1 ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงงานระบบ น้ำ ลม ก๊าซ 2 บันทึก , รายงานเครื่องจักรและการปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 4 บันทึกรายงานเครื่องจักรและรายงานกา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
43 . พนักงานปฏิบัติการภาคสนาม(ทีมงานสาวบาวแดงทั้งเพศ ชาย/หญิง ) ทั่วประเทศรับสมัครด่วน !
1.ประชาสัมพันธ์สินค้า รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ผู้บริโภค 2.เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้า 3.จัดแสดงสื่อโฆษณาให้กับร้านค้า

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ 13,750 บาทขึ้นไป
27 พ.ค. 62
44 . IT support (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ติดตั้งโปรแกรม Windows และโปรแกรมต่างๆ - แก้ไขปัญหาด้าน Hardware และ Software - ติดตั้ง Email บนคอมพิวเตอร์และ Tablet (Exchange) - ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบ Print Tank และหมึกพิมพ์

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
27 พ.ค. 62
45 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานบางปะกง)
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้ตลอดเวลา -เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร ตามแผนหรือตามสถานณ์ -ซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยุ่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
46 . พนักงานขับรถตู้ (ทีมงานสาวบาวแดง ทั่วประเทศ)
1. ขับรถตู้ทีมงานไปทำกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 2. ติดสื่อโฆษณา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 4. นำรถเข้าศูนย์บริการตามรอบ บริษัทฯ จัดสวัสดิการที่พักฟรี ให้กับพ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน รายได้รวมอื่นๆ 14,000++ บาท
27 พ.ค. 62
47 . ผู้จัดการเขตการขาย (ประจำเขตภาคกลาง)
1. ทำกิจกรรมส่งเสริมงานขายร่วมกับร้านค้า 2. จัดระบบเครือข่าย การกระจายสินค้า 3. ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริษัทกับร้านค้า

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไป+++
27 พ.ค. 62
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ