JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการสาขา (ลำลูกกา,บางบอน,นครสวรรค์,อุบลราชธานี,พัทยา)
- รับผิดชอบในการประสานงานขาย ทั้งกับลูกค้า และ Supplier - ออกเอกสารการขาย ใบเสนอราคา เอกสารการจัดส่งสินค้า และอื่นๆ - ติดต่อกับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อปิดการขาย - จัดทำสรุป Report ประจำ...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
10 Position
Salary 15,000 - 20,000
17 Jun 19
2 . ผู้จัดการสาขา,สาขาบางบอน,สาขานครสวรรค์,สาขาสุพรรณบุรี รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มตลาด คู่แข่ง และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2.วางแผนในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ใช้บริการมากขึ้น 3.กำหนดแ...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 Position
Salary 25,000 - 50,000+commission
14 Jun 19
3 . จัดซื้อต่างประเทศ(ภาษาจีน) รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ต่างประเทศ - จัดทำเอกสารนำเข้าต่างๆ - จัดทำรายการสั่งซื้อสินค้า - จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 Position
Salary 18,000-35,000
13 Jun 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา(R&D Manager)
- รับนโยบายผู้บริหารเพื่อวางแผนงาน พร้อมดำเนินการตรวจสอบ และรายงานผู้บริหาร - วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - ออกตลาดเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสินค้าของบริษัทก...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary 50,000 - 100,000
11 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด/หัวหน้าการตลาด
- ร่วมกำหนดแผนงานการตลาดและติดตามการดำเนินงาน - กำหนดและควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ประสานงานกับคลังสินค้า) - จัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ - สำรวจและประมวลผลราคาคู่แข่งในตลาด และกำหนดส่วนลดสินค้า - วิเคราะห์ข้อ...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 Position
Salary 25,000-50,000
11 Jun 19
6 . Interior Design
- ออกแบบตกแต่งภายในโดยกราฟฟิตต่าง ๆ - ดูแลและปฎิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary 25,000-50,000
10 Jun 19
7 . Graphic Designer
• เขียนและออกแบบงาน • ออกแบบงานกราฟฟิต Website, Marketing Communications, สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ) • ออกแบบชิ้นงานต่างๆ ตามที่ทีม Business Development ต้องการ • มีความสามารถในการทำ Animation ตัดต่อวีดี...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary 20,000-30,000
10 Jun 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
-กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัท - ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำห...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary 30,000-70,000
10 Jun 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
- มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถดูแลบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี - บริหารและจัดการ พนักงานฝ่ายขาย ในการนำแผนงานไปปฏิบัติ และรับนโยบายการทำงานของผู้บริหารระดับสูง เพื่อไปปฏิบัติ ห้บรรลุตามเป้าหมาย -วางแ...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary 50,000 - 100,000 บาท +commission
10 Jun 19
10 . Sales (ต่างจังหวัด)
- นำเสนอสินค้าและขายสินค้าให้กับลูกค้าในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบและผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ - ดูแลและให้บริการแก่ตัวแทนจำหน่าย รวบรวมข้อมูลในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการ...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
10 Position
Salary รายได้รวม 30,000 - 50,000 บาท
10 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs