JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินให้มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึ...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
2 . นิติกรรับสมัครด่วน !
1. ดูแลสัญญาต่างๆ ของบริษัทฯ 2. ติดต่อหน่วยงานราชการ และเอกชน 3. เป็นตัวแทนด้านกฏหมายให้กับบริษัทฯ

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพ-บ้านบึง)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบงาน HR - มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน / กฏหมายทั่วไป - ดูแลงานทั่วไปของสำนักงาน - งานด้านค่าจ้าง (โปรแกรม B-Plus) - บริหารจัดการงานบุคคล - มีประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว MOU - งานด้านสร...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
4 . IT Support (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- ซ่อม ทำ ซอฟแวร์ / ฮาร์ดแวร์ - กล้อง CCTV - งานระบบไอทีต่างๆ

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
5 . Programmer 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- สามารถเขียนโปรแกรม และพัฒนา Website ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ - ควบคุมดูแลระบบไอที , ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์ด้าน ERP , MRP - มีความรู้โปรแกรม B-Plus , Max5 , Autoflight , ...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง - สรรหาผู้จัดจำหน่ายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในทุกกรณี - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อในแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้อง - วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ, ร...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต - ติดตามการผลิต - รายงานการผลิต

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
20 Feb 19

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
9 . วิศวกรไฟฟ้า (มีใบ กว.)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า - บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
10 . ผู้จัดการทั่วไป รับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการงานธุรการโรงงานต่างๆ ได้แก่ - งานอาคาร สถานที่ ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ความเรียบร้อย - งานทำความสะอาดภายในโรงงาน พ่อบ้านและแม่บ้าน - งานรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน รปภ. - ...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Feb 19
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบประสานงานกับทีมขายสำหรับออกใบเสนอราคาและสนับสนุนเอกสารของโครงการ -เก็บบันทึก รายงานการคาคการณ์โครงการและรายงานและสนับสนุนที่นำเสนอผู้บริหาร ทุกสัปดาห์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและนโยบาย...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
12 . พนักงานขับรถเทเลอร์รับสมัครด่วน !
1. ขับรถส่งสินค้า เทเลอร์ หรือ กระบะ 2. อื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย 3. ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน รับสมัครด่วน !
- ควบคุม/ ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - เพิ่มผลการผลิต - ลดของเสีย - กำหนดส่งตามที่กำหนด - คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
14 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- กำกับดูแลความปลอดภัยในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย - รายงานความปลอดภัยให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด - ฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
15 . หัวหน้าช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงแอร์ - ซ่อมเครน - ซ่อม สร้าง ระบบสาธารณูปโภค - ควบคุมเครื่องจักร - ปรับแต่งเครื่อง - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs