JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  21 Positions      
Sort By 
1 . Employee Relation Officer / เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ทำงานจันทร์ - เสาร์)
- รับผิดชอบการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ และนำเข้าคนงานต่างด้าวให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัทและสอดคล้องกับกฏหมาย - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - ควบคุมกฏระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฏ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
2 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบระบบ(ประจำที่พุทธมณฑลสาย7)
ควบคุม/ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแผนกให้เป็นไปตามระบบ จัดทำแผนงาน/ รายงาน และตรวจติดตามผล ทำสรุปรายงานความคืบหน้า ควบคุมการจัดเก็บเอกสาร

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
3 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
4 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบสารสนเทศอาคาร/Building information Modeling(Working Mon-Sat)
- จัดทำแบบ Shop Drawing - จัดทำแบบ As Built Drawing - จัดทำแบบ detail ต่างๆ ได้ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
17 Nov 18
5 . Site Management Supervisor/หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการหน่วยงาน (ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์)
- ควบคุมดูแลการใช้งบฯ หน่วยงาน - ตรวจสอบการทำงานของ ธุรการหน่วยงาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหน่วยงาน, เจ้าหน้าที่สโตร์, เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง - ประชุมประจำวัน และออกใบสั่งงาน - สรุปอัตราบุคลากร ทำการ ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
17 Nov 18
6 . Senior Training Officer
• Prepare the annual training plan, budget and training projects. • Providing training roadmap for competency, KPI, career path, and talent management. • Aligning the strategic training and developm...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
17 Nov 18
7 . Chief Store/เจ้าหน้าที่ คลังวัสดุ อุปกรณ์ (Site งานก่อสร้าง)
- เบิกจ่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง - จัดสรรพื้นที่สำหรับการ วางวัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ประจำเดือนและประจำสัปดาห์...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
17 Nov 18
8 . หัวหน้าแผนกสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว(ประจำที่พุทธมณฑลสาย7 จ.นครปฐม)
จัดทำแผนการใช้แรงงาน ควบคุมงานก่อสร้างและการใช้วัสดุ / จัดทำสรุปความคืบหน้า จัดทำงบประมาณ สำรวจหน้างานก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาแุปสรรค

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
9 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับส่งผู้บริหารระดับสูง (จากรามอินทรามาบางพลัด) - ขับรถรับ-ส่ง บุตรและภรรยาผู้บริหาร - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของรถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ - ติดตาม ดูแลผู้บริหาร

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Nov 18
10 . Site Office Engineer / วิศวกรสำนักงานภาคสนาม (OE.Civil)
- วางแผนงานหลักรวมถึงแผนงานประจำเดือนและแผนประจำสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการโครงการตรวจสอบ - ตรวจรับ จัดเก็บหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการ - ตรวจสอบเอกสารงานของผู้รับเหมา - ควบคุม ดูแลการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
17 Nov 18
11 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
17 Nov 18
12 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส /Senior Recruitment Officer (ทำงานวันจันทร์-เสาร์)
1. คัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และทำการ/ call Interview เบื้องต้น 2. ดำเนินการนัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน 3. จัดทำกระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
17 Nov 18
13 . Procurement Engineer / วิศวกรจัดซื้อ (งานโครงสร้าง-โยธา) ทำงานจันทร์-เสาร์
1. จัดทำแผนการจัดหาวัสดุ-SUB กำหนด Lead Time 2. จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ, ตรวจสอบสเปคเบื้องต้น

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
14 . โฟร์แมน / Foreman (โครงสร้าง, สถาปัตย์)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการทำงานของโครงการ 2. ควบคุม ดูแลประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
15 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำพุทธมณฑลสาย 7 (ทำงานจันทร์-เสาร์)
การจัดทำแผนซ่อมบำรุงรถยนต์,รถบรรทุกและเครื่องจักร(PM) การจัดทำตารางค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรถยนต์ฯ (PM) การจัดทำตารางอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถยนต์ การซ่อมรถยนต์,รถบรรทุกและเครื่องจักร

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Nov 18
16 . เจ้าหน้าที่จัดทำราคา / BOQ Officer (ทำงานจันทร์-เสาร์)รับสมัครด่วน !
- จัดทำราคางานประมูล - จัดทำตารางงาน (BOQ) - จัดทำข้อมูลด้านงานก่อสร้าง (สำหรับการประมูล)

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
17 Nov 18
17 . วิศวกรสำนักงาน (เหล็กเส้น) ประจำพุทธมณฑลสาย 7 (ทำงานจันทร์-เสาร์)
-ตรวจสอบความถูกต้องตาราง Bar Cut List -ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการต๊าปเกลียว -คำนวณปริมาณการใช้และสั่งเหล็กเส้นเข้าหน่วยงาน -การประสานงานกับหน่วยงาน -การตรวจเยี่ยมและประเมินผลการทำงานของงานเหล็กเส้น...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
18 . Site Admin / ธุรการสนาม ประจำหน่วยงานก่อสร้าง (ทำงานจันทร์-เสาร์)
- ควบคุมทะเบียนหนังสือเข้า - ออก ของหน่วยงาน พร้อมจัดเก็บ - จัดทำเอกสาร เบิก - เคลียร์ เงินสดย่อย - เตรียมการประชุมหน่วยงาน - จัดทำเอกสารขอจัดซื้อ อุปกรณ์ต่างๆ - สั่งงาน และตรวจสอบการทำงานของแม่บ้...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
17 Nov 18
19 . Accounting Supervisor/หัวหน้าแผนกบัญชี (ทำงานจันทร์-เสาร์)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ วางแผน และควบคุมงานของแผนกให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย 2. ตรวจสอบชุดใบแจ้งหนี้จากการเงินพร้อมจัดทำใบสำคัญลูกหนี้ค่าก่อสร้างและลูกหนี้อื่นๆ 3. รับรองความถูกต้องการบันทึกบัญชีเบิกใช้-รับ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
20 . Project Engineer (วิศวกรโครงการ, ต้องมี ใบกว. ระดับภาคี ขึ้นไป)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
21 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ / IT Support (ทำงานจันทร์-เสาร์)รับสมัครด่วน !
- ลงโปรแกรม อัพเดตโปรแกรม - ตรวจสอบระบบซ่อมคอมพิวเตอร์ - ดูแลระบบงาน Network ของบริษัทและไซด์งาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
  21 Positions      
Sort By 
Disability Jobs