JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  27 Positions      
Sort By 
1 . Store Supervisor/หัวหน้าแผนกสโตร์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- กำหนดขอบเขตหน้าที่ของ สโตร์หน่วยงาน - จัดทำ Organization Chart สโตร์หน่วยงาน - ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของสโตร์หน่วยงาน - ตรวจอบรายงานประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ของสโตร์หน่วยงาน - จัดประชุมประจำเดื...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
19 Jul 18
2 . Chief Store/เจ้าหน้าที่ คลังวัสดุ อุปกรณ์ (Site งานก่อสร้าง)
- เบิกจ่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง - จัดสรรพื้นที่สำหรับการ วางวัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ประจำเดือนและประจำสัปดาห์...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
19 Jul 18
3 . รับสมัครด่วน! Senior Operation Officer (ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์)
- ควบคุมเอกสารภายในส่วน - จัดทำเอกสารขอติดตั้ง-ยกเลิกในด้านสาธารณูปโภค - จัดทำเอกสารเบิกจ่าย เพื่อติดต่อหน่วยงานราชการ หรือเอกชน - จัดทำเอกสารขอเช่า-ยกเลิก ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดิน หรืออาคาร ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary พิจารณาจากประสบกรณ์
19 Jul 18
4 . หัวหน้าแผนกสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (ทำงานที่พุทธมณฑลสาย7 จ.นครปฐม)
จัดทำแผนรายงานประจำเดือน สัปดาห์ วัน และตรวจติดตาม จัดทำแผนการใช้คนงาน / รายงานการใช้คนงาน จัดทำสรุปความคืบหน้า ควบคุมสโตร์ย่อยในแผนก ควบคุมเครื่องมือในแผนก สำรวจหน้างานจริง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาแุ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
5 . นักศึกษาฝึกงาน
โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้นปี ตั้งแต่ ป.ตรีขึ้นไป บริษัท NL Development จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาฝึกงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ - ฝึกปร...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
19 Jul 18
6 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (ต้องมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมการขับรถโฟล์คลิฟ)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานขับรถโฟล์คลิฟท์ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
7 . Cost Control Officer (ทำงานจันทร์-เสาร์)
- จัดทำรายการเพิ่ม/ ลด - บันทึกรายการเพิ่มลด ในระบบ cost control - ปิดงบประมาณหน่วยงาน - จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานการเบิกใช้งบประมาณ ฯลฯ

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ ตามประสบการณ์
19 Jul 18
8 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (โซนรามอินทรา กม.7)
- ขับรถรับส่งผู้บริหารระดับสูง (จากรามอินทรามาบางพลัด) - ขับรถรับ-ส่ง บุตรและภรรยาผู้บริหาร - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของรถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ - ติดตาม ดูแลผู้บริหาร

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 18
9 . วิศวกรสำนักงาน (OE.Civil)
- รวบรวมเอกสารและรายงานประจำเดือนของโครงการ - ตรวจรับ จัดเก็บหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโึครงการ - ตรวจสอบเอกสารงานของผู้รับเหมา - ควบคุม ดูแลการจัดทำเอกสารงานหลังสัญญา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
19 Jul 18
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
19 Jul 18
11 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation & Benefit) *ทำงานวันเสาร์*
1.จัดทำ Time Attendance 2.จัดทำค่าแรงรายวันและรายเดือน 3.จัดทำสวัสดิการพนักงาน 4.สรุปรายงานประจำเดือน 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
19 Jul 18
12 . Recruiter (Senior Officer / Supervisor) ทำงานจันทร์-เสาร์
Recruitment (Supervisor) 1. ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติงานของแผนกที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการทำงาน 2. ดำเนินการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำไตรมาส และวางแผนกา...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามที่ตกลง
19 Jul 18
13 . หัวหน้าแผนกเฟอร์นิเจอร์ ประจำพุทธมณฑลสาย 7(ทำงานจันทร์-เสาร์)
1. วางแผน - ควบคุมการผลิต - แก้ไขปัญหา 2. บริหารงานด้านระบบคุณภาพ ISO ของแผนก

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
14 . วิศวกรจัดซื้อ (งานโครงสร้าง-โยธา/ไฟฟ้า/สถาปัตย์/งานระบบ) ทำงานจันทร์-เสาร์
1. จัดทำแผนการจัดหาวัสดุ-SUB กำหนด Lead Time 2. จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ, ตรวจสอบสเปคเบื้องต้น

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
15 . โฟร์แมน (โครงสร้าง, สถาปัตย์)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการทำงานของโครงการ 2. ควบคุม ดูแลประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
16 . หัวหน้าแผนก (ผลิตเหล็กเส้น) ประจำพุทธมณฑลสาย 7(ทำงานจันทร์-เสาร์)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนการผลิตเหล็กตัด-ดัด ให้กับหน่วยงานก่อสร้าง 2.ตรวจสอบและรับรอง Bar Cut List 3.ตรวจสอบและรับใบรายการผลิต 4.ตรวจสอบการผลิตในด้านคุณภาพของเหล็กตัด,ดัด,และการต๊าปเกลียว 5.จัดทำรายงานการจัดส่ง...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
17 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำพุทธมณฑลสาย 7 (ทำงานจันทร์-เสาร์)
การจัดทำแผนซ่อมบำรุงรถยนต์,รถบรรทุกและเครื่องจักร(PM) การจัดทำตารางค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรถยนต์ฯ (PM) การจัดทำตารางอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถยนต์ การซ่อมรถยนต์,รถบรรทุกและเครื่องจักร

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 18
18 . วิศวกรสนาม (งานโยธา/ งานระบบไฟฟ้า/ เครื่องกล)
- ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณงาน - ตรวจสอบงานเปลี่ยนแผลงของผู้ว่าจ้าง - ถอดแบบจัดทำปริมาณงานเพิ่ม/ ลด - จัดทำแผนงานประจำสัปดาห์ภาคสนามให้สอดคล้องกับแผนประจำเดือน

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 18
19 . เจ้าหน้าที่จัดทำราคา BOQ (ทำงานจันทร์-เสาร์)รับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลงาน,จัดทำตารางงาน (BOQ),ข้อมูลด้านงานก่อสร้าง

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
19 Jul 18
20 . วิศวกรสำนักงาน (เหล็กเส้น) ประจำพุทธมณฑลสาย 7 (ทำงานจันทร์-เสาร์)
-ตรวจสอบความถูกต้องตาราง Bar Cut List -ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการต๊าปเกลียว -คำนวณปริมาณการใช้และสั่งเหล็กเส้นเข้าหน่วยงาน -การประสานงานกับหน่วยงาน -การตรวจเยี่ยมและประเมินผลการทำงานของงานเหล็กเส้น...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
21 . Site Engineer / วิศวกรสนาม (เหล็กเส้น)
- จัดทำ Bar Cut List และแผนการใช้งาน - จัดทำแผนรายงานประจำวัน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
22 . พนักงานขับรถขนส่งรับสมัครด่วน !
- ขับรถขนส่งของ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
23 . ธุรการสนาม (ทำงานจันทร์-เสาร์)
- ติดต่อประสานงาน,รับ-ส่งเอกสาร - ควบคุม,จัดเก็บแฟ้มเอกสาร,เสนอแฟ้มผู้บริหาร

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
19 Jul 18
24 . Accounting Officer/เจ้าหน้าที่บัญชี (ทำงานจันทร์-เสาร์)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบใบสรุปงานต่าง ๆ ส่งเปิดขอสั่งซื้อ - ตรวจสอบใบรับสินค้า/ จัดทำใบสำคัญสั่งซื้อ - ตรวจสอบเอกสารและสอบทานการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ - จัดทำรายการปรับปรุงบัญชี

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
25 . Project Engineer (วิศวกรโครงการ, ต้องมี ใบกว. ระดับภาคี ขึ้นไป)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
26 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
27 . Estimate Engineer (Civil, Architect) รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์คำถามจาก Sub/Supplier (ประมูล) 2. การสรุปสาระสำคัญแบบรูป-รายการ 3. การดูสถานที่จริง และฟังคำชี้แจ้ง 4. การศึกษา วิเคราะห์ เอกสารเพิ่มเติม (ระหว่างการประมูล) 5. การถอดประมาณการ และจัดทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary N/A
19 Jul 18
  27 Positions      
Sort By 
Disability Jobs