JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เภสัชกรควบคุมคุณภาพ
1.จัดทำและตรวจสอบเอกสาร Validation เครื่อง Raman สำหรับการ Identification 100% 2.ตรวจสอบและปล่อยผ่านวัตถุดิบที่รับเข้ามา และจัดทำ WI วิธีการวิเคราะห์วัตถุดิบ 3.ปรับปรุง WI และจัดทำ WI ของแผนก QC ที...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 Position
19 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1.ดูแลเอกสารคุณภาพQP,QM,WI,Form ต่างๆทั้งต้นฉบับและสำเนา จัดเก็บ/ทำลาย 2.ออกรหัสเอกสารต่างๆบันทึกจำนวนหรือจำแนกของสำเนาเอกสารที่ส่งไปแผนกต่างๆ 3.ปรับปรุง/แจ้งเตือนให้ปรับปรุงเอกสารตามอายุ รวมถึงแก้ไ...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 Position
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำบันทึกงานทางบัญชีตามหลักการบัญชี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานในส่วนกรมสรรพากร

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 Position
19 Jul 19
4 . product specialist
-นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับทางโรงพยาบาลและร้านขายยาโดยการจัดทำพรีเซนต์ -สอนผลิตภัณฑ์ผู้แทน -มองหาโอกาสในการนำเสนอยาต่างๆเข้าโรงพยาบาลและร้านขายยา

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 Position
19 Jul 19
5 . นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
1. วิเคราะห์ยาระหว่างกระบวนการผลิต ตาม WI การวิเคราะห์ของยานั้น 2. ทำรายงานผลการวิเคราะห์ส่งให้เภสัชกร ฝ่ายควบคุมคุณภาพตรวจ 3. ดูแลเครื่องมือในการวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. หน้าที่อื่น ๆ ตามท...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs