JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. วางระเบียบการจัดซื้อและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ 2. เปรียบเทียบราคา และต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้ราคา และเงื่อนไขที่เหมาะสม 3. ดัดเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 4. สังซื้อตามใบ...

บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
25 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1 ตอบโต้ E-mail กับลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ 2 ติดตามลูกค้า ขอorder นัดหมายการจัดส่งและการชำระเงิน 3 ประสานงานกับแผนกขายและแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งสินค้าตาม order ของลูกค้า 4 จัดทำเอกสาร แล...

บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 Position
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
21 Jun 19
3 . Document Contro (DCC)
1.จัดทำระบบควบคุมเอกสาร FDA. (อย.) สำหรับตรวจรับรองจาก Auditor ภายใน และภายนอกโรงงาน 2.จัดทำระบบควบคุมเอกสาร GMP & HACCP สำหรับตรวจรับรองจาก Auditor ภายใน และภายนอกโรงงาน 3.จัดทำระบบควบคุมเอกสาร HAL...

บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
18 Jun 19
4 . หัวหน้าการตลาด Online/Offline
1 รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2 วางแผนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย 3 ดำเนินการจัดทำเอกสารการตลาดเพื่อใช้ในงานสัมมนา เทรดโชว์ งานอีเว้นที่เกี่ยวข้อง 4 ดำเ...

บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 Position
Salary 25,000 บาท หรือตามตกลง
18 Jun 19
5 . หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1 วางแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานทางการตลาด 2 ร่วมติดตามตัวผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตสินค้าใหม่ หรือพบปัญหาในสินค้าปัจจุบัน หรือเปลี่ยนแปลงในสายการผลิต เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพตามมาตรฐานที่กำ...

บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 Position
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
18 Jun 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs