JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เลขานุการฝ่ายขาย รับสมัครด่วน !
1.รับ Order จากพนักงานในฝ่ายขาย และลูกค้า ทำการสรุปการสั่งแต่ละวันและออก Invoice 2.สรุปยอดขายและ Stocks สินค้าทุกวัน 3.คิดค่า Commission และ Intensive ในส่วนของยอดขายเป็นรายไตรมาส 4.เตรียมเอกสารก่...

เครือ เวท โปรดักส์
1 Position
22 Aug 19
2 . Organization Development Supervisor (หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กร)รับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการ Work Shop เพื่อสำรวจจุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กร(SWOT) 2.จัดทำ KPI ระดับองค์กร,ฝ่าย,แผนก,ตำแหน่งงาน 3.ดำเนินการ Work Shop เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร,ระดับฝ่าย 4.ดำเนินการติดตามผล การราย...

เครือ เวท โปรดักส์
1 Position
22 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Oversea Purchasing) รับสมัครด่วน !
- เสนอและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ - เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา ดำเนินการจัดซื้อ - จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ(PO) ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ(Purchase Requisition),ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย,จัดทำการ...

เครือ เวท โปรดักส์
1 Position
22 Aug 19
4 . สัตวบาลต่างประเทศ ปฏิบัติงานต่างประเทศ (อาทิ จีน,เวียดนาม,พม่า,ฟิลิปปินส์)
1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการ หรือแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตในฟาร์มให้กับเกษตรกร 2.งานจัดการฟาร์ม/การผลิตและขยายพันธ์ 3.การเตรียมความพร้อมของโรงเรือน และอุปกรณ์ 4.การให้อาหารและทำวัคซ...

เครือ เวท โปรดักส์
หลายอัตรา
Salary ไม่ระบุ
22 Aug 19
5 . สัตวบาลส่งเสริมภายในประเทศ(ปฏิบัติงานตามฟาร์มลูกค้า)
1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการ หรือแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตในฟาร์มให้กับเกษตรกร 2.สนับสนุนงานด้านวิชาการในทุกๆ ด้านให้กับพนักงานขาย 3.พัฒนาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา 4.ป...

เครือ เวท โปรดักส์
หลายอัตรา
Salary ไม่ระบุ
22 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs