JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
14 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานระบบรับสมัครด่วน !
- จัดหา,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบประกอบอาคาร - ตรวจสอบแบบและรายการคุณสมบัติของวัสดุ - คำนวณปริมาณงานและวัสดุที่ต้องสั่งซื้อและปริมาณราคางานระบบประกอบอาคารต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของบริ...

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
14 Jun 19
3 . พนักงานเขียนแบบ (Draftman/Shop Drawing)รับสมัครด่วน !
เขียนแบบ Shop Drawing งานประเภทอาคาร

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามความเหมาะสม และตกลงกัน
14 Jun 19
4 . วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical Engineers )รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและระบบประกอบอาคารต่างๆ- ให้เป็นไปตามรูปแบบ - ตรวจสอบแบบและรายการคุณสมบัติของวัสดุ - คำนวนปริมาณงานและวัสดุที่ต้องใช้งาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
14 Jun 19
5 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบขับรถให้ผู้บริหาร - ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
14 Jun 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs