JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1 Positions      
Sort By 
1 . HR&GA Manager
-วางแผน และบริหารงานด้านทรัพยาการบุคคลให้สอดคล้อง และตรงตามวัตถุ ประสงค์ตามนโยบายของบริษัทฯ -วางแผนงานตามมอบหมาย ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานได้ -สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรให้บ...

บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด
1 Position
21 Aug 19
  1 Positions      
Sort By 
Disability Jobs