JobThai
โรงเรียนพณิชยการจำนงค์ และโรงเรียนเทคนิคพณิชยการจำนงค์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2524 โดยนายจำนงค์ สุวรรณปาล เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เปิดทำการสอนใน ระดับปวช. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการบัญชี การขายและการเลขานุการ หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2527 ได้ขอเพิ่มหลักสูตรปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิชาการบัญชี และ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา เปิดทำการสอนระดับ : - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ บัญชี และสาขาวิชาการขาย คอมพิวเตอร์ หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) : สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ บัญชี และสาขาวิชาการตลาด คอมพิวเตอร์ หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขณะนี้เปิดรับสมัครบุคลากรคุณภาพจำนวนมาก
zero position en
Contacts
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์
1 ซ.สมปรารถนา ประชาสงเคราะห์ 14
Din Daeng Din Daeng Bangkok 10400