JobThai
โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นหนึ่งขนาด 500 เตียง มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆให้ทันสมัย เพื่อเสนอบริการทางการแพทย์ที่ดีเยี่ยมครบวงจร ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา
สวัสดิการ
- สวัสดิการการรักษาพยาบาล - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เครื่องแบบ - สหกรณ์ออมทรัพย์
zero position en
ติดต่อ
โรงพยาบาลเวชธานี
เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว 111
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
เว็บไซต์: www.vejthani.com