JobThai
บริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด
โรงเรียนระบบสองภาษา(Bilinqual)ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งบนถนนลาดพร้าว เปิดดำเนินการมากว่า 12 ปี หลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย หลักสูตรระดับปฐมวัย และหลักสูตรระดับประถมศึกษา ซึ่งใช้กรอบของหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแกนกลาง ร่วมกับการใช้หลักเกณฑ์ แนวคิด และนโยบายของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ นำมาจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเป็นสองภาษา (English Program) LBS มีครูประจำชั้นเป็นครูต่างชาติเจ้าของภาษา และครูไทยที่มีคุณภาพได้รับปริญญาทางการศึกษา หรือ ปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีประสบการณ์ และได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
Benefits
รักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม อบรมสัมมนา อาหารกลางวัน ชุดเครื่องแบบพนักงาน
zero position en
Contacts
บริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด
401 ซ.ลาดพร้าว126
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310