JobThai
บริษัท ดับเบิ้ล วิงสปิริต จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากร หนึ่งเดียวในประเทศไทยให้กับ บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือ เอ็น วาย เค กรุ๊ป บริษัท ยูเซ็น โลจิสติก (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์มาเป็นระยะเวลา 45 ปี บริษัทฯ เป็นผู้บริการด้านพิธีการศุลกากร การจัดการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เป็นตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมศุลกากร บริการจัดส่งสินค้าทุกประเภท บริการขนส่งเคมีภัณฑ์ บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ และบริการซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งตู้สินค้า และตู้เย็น บริการด้านคลังสินค้า บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังเปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนที่ดี สวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มั่นคง
Benefits
1.ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, ค่ากะ, เบี้ยเลี้ยงค่าเที่ยว, เงินโบนัส 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม 3.ค่ารักษาพยาบาล 4.ตรวจสุขภาพประจำปี 5.ชุดยูนิฟอร์ม 6.ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน 7.เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอดบุตร และฌาปนกิจ 8.กิจกรรมสันทนาการ ท่องเที่ยวประจำปี 9.การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานตามสายอาชีพ
zero position en
Contacts
Double Wing Spirit Service Co., Ltd.
2525 อาคาร 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น7
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
Directions
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงสถานีศูนย์สิริกิตติ์