JobThai
บริษัท เพชราวุธ เทคโนโลยี จำกัด
ให้บริการเช่าอุปกรณ์และระบบสื่อสาร
สวัสดิการ
- ตามกฎหมายแรงงาน - และตามตกลง - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
zero position en
ติดต่อ
บริษัท เพชราวุธ เทคโนโลยี จำกัด
562 อาคารเพชราวุธ ชั้น 6
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400