JobThai
บริษัทผลิตรองเท้าทันสมัยสําหรับสุภาพสตรีเพื่อการส่งออกและจําหน่ายภายในประเทศ ปัจจุบันมีสาขาตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไป มีความต้องการรับบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
zero position en
Contacts
บริษัท อี เอ็น เอส (ไทยแลนด์) จํากัด
20/26 ถนนจรัญสนิทวงศ์13 10700