JobThai
บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหาชน)
บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2535 ปัจจุบันทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 375 ล้านบาท เปิดธุรกิจให้บริการด้านการเงินในรูปแบบการให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ลีสซิ่ง / เช่าซื้อ / แฟคตอริ่ง และที่ปรึกษาทางการเงิน) สำหรับลูกค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ มีสินเชื่อหลากหลายประเภทให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต , ประกันอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี , โบนัส ,สวัสดิการเงินกู้, พักผ่อนประจำปี 8-12 วัน,สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครัวเสียชีวิต เป็นต้น
บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหาชน)
72/8-9 ถนนสาทรเหนือ
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500