JobThai
บริษัท บุรีธารา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัทบุรีธาราดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เจ้าของโครงการ บุรีธารา รีสอร์ท คอนโด, คอนโดอ่อนนุช และเจ้าของธุรกิจ รีสอร์ทที่กาญจนบุรี เกาะพะงัน และรีสอร์ทอื่นๆ
Benefits
- ประกันสังคม - อาหารกลางวัน - เบี้ยเลี้ยง - ค่าน้ำมัน - ค่าโทรศัพท์ - อื่นๆ - คอมมิชชั่น
zero position en
Contacts
บริษัท บุรีธารา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ 24 ซอย อ่อนนุช 55/1
Prawet Prawet Bangkok 10250