JobThai
บริษัท อิมภูฮิลล์ จำกัด
ธุรกิจบริการด้านที่พักและอาหาร จัดสัมมนา
Benefits
- ที่พักฟรี - อาหารฟรี 3 มื้อ - ยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท อิมภูฮิลล์ จำกัด
262 ม.1 30370