โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา
โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ไม่ใช่การท่องจำ มีการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวนักเรียนเอง ใช้อินเทอร์เน็ตแทนตำราเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึง ความรู้ในยุคของข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีที่สิ้นสุด
Benefits
มีบ้านพักให้ครูผู้สอนทุกตำแหน่ง
zero position en
Contacts
โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา
186 หมู่ที่ 13 31130