JobThai
บริษัท พรีเมี่ยม แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งเดินรถโดยสารประจำทาง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมทำงาน เพื่อรองรับ การขยายงาน
Benefits
- ประกันสังคม - ค่าตำแหน่ง - รถรับ - ส่ง ตามเส้นทางที่บริษัทกำหนดไว้ - อื่นๆ
zero position en
Contacts
บริษัท พรีเมี่ยม แมนเนจเม้นท์ จำกัด
99 หมู่ 1
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120