Hausen Bernstein Co., Ltd.
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากประเทศเยอรมันนี ดำเนินการมาแล้ว 8ปี มีความมั่นคง ให้ความใส่ใจในบรรยากาศการทำงานที่ไม่กดดัน
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ค่ารถ
  • - กองทุนของพนักงาน
  • - มีประกันในการรักษาพยาบาลของพนักงานนอกเหนือไปจากประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
Hausen Bernstein Co., Ltd.
123 อาคารวิสุทธิ์ ชั้น 4 ซอยตลาดศธรทิพย์ ถนนสาธุประดิษฐ์ 10120