บริษัท ฟาเอซ ประเทศไทย จํากัด
จัดส่งคนงานไปทํางานต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคมและโบนัสตามประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟาเอซ ประเทศไทย จํากัด
62/1 ซ.จาริพิบูลย์ ถ.พิบูลสงคราม 11000