JobThai
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต และเติมเต็มความมั่นใจในธุรกิจโดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพ ที่ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เราดำรงความมั่นคงอย่างยั่งยืนมากกว่า 90 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดัชนีอัตรส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ตามหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ที่ คปภ.กำหนดมากถึง 1,165% (ข้อมูลการเงิน ณ 30 มิ.ย.58) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,750 ล้านบาท โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 45%
** สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำ ** - ประกันสังคม - ประกันชีวิต /ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส (ตามผลประกอบการ) - ค่ารักษาพยาบาล / ค่าทันตกรรม - เครื่องแบบพนักงาน - เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยและอืนๆ
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
การเดินทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกประตู 4 รถเมล์ที่ผ่าน (ป้ายหน้าตึกไทยประกันชีวิต) : สาย 36ก 73 73ก 136 137 172 179 514 528 529