JobThai
ดำเนินการให้บริการงานที่ปรึกษาในแขนงต่างๆ เช่น การศึกษาความเหมาะสม การวางแผนโครงการ การวังผังเผือง การออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานที่ปรึกษาวิศวกรรมด้านโยธา ไฟฟ้า โครงสร้าง เครื่องกล ไฮดรอลิคและขนส่งงานสำรวจ ด้านภูมิศาสตร์และอุทกศาสตร์ งานควบคุมและบริหารการการก่อสร้าง รวมทั้งการบริหารงบประมาณ งานตกแต่งภูมิสถาปัตย์ และงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Benefits
- ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอร์ม - วันหยุดตามประเพณี - ประกันชีวิตกลุ่ม - สวัสดิการตามกรมแรงงาน
zero position en
Contacts
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
1/814 ซ.60 (กม.26) ถนนพหลโยธิน
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130