JobThai
โรงเรียนพิพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทประถมศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนเตรียมปฐมวัย (2 ปี) ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยมี ร.ต.เสรี โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ ให้การศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเป็นคนดีมีคุณธรรมประจำใจ และเพื่อเป็น การแบ่งเบาภาระจาก รัฐบาลในด้านการ จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งต่อมาใน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ได้โอนกิจการให้กับบุตรสาว คือ นางสาวเกสรา โอสถานุเคราะห์ เป็น ผู้รับใบอนุญาต และดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน
Benefits
อาหารกลางวัน ประกันสังคม
zero position en
Contacts
โรงเรียนพิพัฒนา
72 ซอยสุขุมวิท 64 10260