บริษัท เอซิส ไอ-ซีเคียว จำกัด
บริษัท เอซิส ไอ-ซีเคียว จำกัด (ACIS i-Secure Company Limited) ก่อตั้งขึ้นโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยมีประสบการณ์ตรงในเทคโนโลยีดังกล่าวมากว่า 10 ปี ภายใต้ความมุ่งหมายขององค์กร คือ การเป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาระบบของคนไทยโดยมีการดำเนินงานแบบมืออาชีพ และให้ความเป็นกันเองในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยคงไว้ซึ่งคุณภาพในการบริการให้ทัดเทียมกับบริษัทต่างชาติในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนการลงทุนในกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital Content จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment หรือ BOI) เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ชื่อว่า “IntelligenceLogic
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอซิส ไอ-ซีเคียว จำกัด
33 Soi Pradipat 17, Pradipat Rd 10400