มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น.... “มหาวิทยาลัยนครพนม”ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และได้ทำการขยายโอกาสทางการศึกษาในด้านการบินมาสู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดตั้งเป็น ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร
There are currently no positions available.
Contacts
มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ
99/349 อาคาร ณ นคร ชั้น6 ถนนแจ้งวัฒนะ
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210
See Map