MC Metal Service Asia (Thailand) Company Limited.
MC Metal Service Asia (Thailand) Company Limited was established as a coil center characterized by integrated manufacturing and sales operation. It’s handling steel plates for automotive and appliance use. We are located Amata Nakorn Industrial Area (Phrase 4), Chonburi province.
Benefits
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิตกลุ่ม, ค่ารักษาพยาบาล
 • - ค่าอาหารกลางวัน, อาหารสำหรับการทำงานล่วงเวลา
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เบี้ยขยันประจำเดือน และเบี้ยขยันประจำปี
 • - รางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี
 • - กีฬาสีประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปี
 • - งานเลี้ยงครบรอบการก่อตั้งบริษัท และกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ
 • - มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
There are currently no positions available.
Contacts
MC Metal Service Asia (Thailand) Company Limited.
700/426 Moo7 Bangpakong Industrial Estates (Phrase 4) 20000