JobThai
MC Metal Service Asia (Thailand) Company Limited.
MC Metal Service Asia (Thailand) Company Limited was established as a coil center characterized by integrated manufacturing and sales operation. It’s handling steel plates for automotive and appliance use. We are located Amata Nakorn Industrial Area (Phrase 4), Chonburi province.
Benefits
- ชุดฟอร์มพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิตกลุ่ม, ค่ารักษาพยาบาล - ค่าอาหารกลางวัน, อาหารสำหรับการทำงานล่วงเวลา - รถรับ-ส่งพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - เบี้ยขยันประจำเดือน และเบี้ยขยันประจำปี - รางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี - กีฬาสีประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงครบรอบการก่อตั้งบริษัท และกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ - มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
zero position en
Contacts
MC Metal Service Asia (Thailand) Company Limited.
700/426 Moo7 Bangpakong Industrial Estates (Phrase 4)
Don Hua Lo Mueang Chon Buri Chon Buri 20000