โรงเรียนเกวลินวิทยา
โรงเรียนในเครือเกวลินประกอบด้วยโรงเรียนเกวลินวิทยา และโรงเรียนเกวลินเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
Benefits
  • - สวัสดิการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
  • - ค่าสอนพิเศษ
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - ค่าประสบการณ์
There are currently no positions available.
Contacts
โรงเรียนเกวลินวิทยา
120/19 ม.16 ถ.เทพารักษ์ การเคหะบางพลี 10540