บริษัท ทีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนห้าล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการงานด้านที่ปรึกษา ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติ แก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีคณะทำงานประกอบด้วยนักวิชาการ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในวิชาการแขนงต่างๆ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา ณ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ประเภท A ทะเบียนเลขที่ A 1520 อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ 0261/47
สาขาความเชี่ยวชาญและการให้บริการ
• งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
• งานสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
• งานวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
• งานจัดการขยะและของเสีย, งานบำบัดน้ำเสีย
• งานวางผังพัฒนาภาคและพัฒนาเมือง
• งานวางแผนด้านเศรษฐกิจและการวางแผนพัฒนา
• งานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• งานจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
• งานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
• งานพลังงาน ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
• งานพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตรและชลประทาน
• งานสำรวจ ตรวจสอบและทดสอบ
Benefits
  • - ค่าพาหนะ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด
65/158 ชั้น 19 อาคารชำนาญเพ็ญชาติฯ ถนนพระราม 9 10310
Website: www.tlinter.com
See Map