JB Trading Company
Trading Company ค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค เช่น ขนม นม U.H.T และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่หาซื้อจากประเทศไทย ไปจำหน่ายขายที่ลาว
There are currently no positions available.
Contacts
JB Trading Company
249 บ้านเวียงเจริญ ไทยเชษฐา เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว