JobThai
ร้านสำราญบาร์ & เรสเตอร์รอง
ประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยให้บริการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดืมที่ถูกต้องตามกฏหมายและศิลธรรม
Benefits
1.เงินล่วงเวลา (OT) 2.ประกันสังคม 3.ค่าตอบแทนต่างๆๆตามกรณี(เงินอุดหนุน )ค่าเจ็บป่วยหรือรักษาพยาบาล (เป็นต้น)
zero position en
Contacts
ร้านสำราญบาร์ & เรสเตอร์รอง
371 ม.14 40000