บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นเวลากว่า 40 ปี โดยมีนโยบายมุ่งขยายฐานลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน ด้วยการให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริการตัวแทนสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ บริการค้าตราสารหนี้ บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริการวาณิชธนกิจ บริการตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ
Benefits
• วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วันและวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ระดับมาตรฐานสากล • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล • ตรวจสุขภาพประจำปี • สวัสดิการเงินกู้ต่างๆ • การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ • กิจกรรมนันทนาการ และอื่นๆ
Contacts
บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้
Thungmahamek Sathon Bangkok 10120
Directions
MRT ลุมพินี Exit 2
See Map