บริษัท คิวรีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลอพเมนท์ จำกัด
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเซรามิก คือ การผลิตดินและน้ำเคลือบที่ใช้ในการผลิตเซรามิก การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสนเทศ และการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทของชำร่วย ของตกแต่งบ้าน (Giftware) มีความต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความกระตือรือร้น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดฟอร์มพนักงาน โบนัส ปรับค่าจ้างประจำปี ค่าอาหาร ค่าตอบแทนพิเศษ ค่างานหนัก ค่ามาตรฐานงาน ที่พัก/ค่าที่พัก (ตามตำแหน่ง) สวัสดิการงานมงคลสมรส งานเยี่ยมไข้ เยี่ยมคลอด และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คิวรีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลอพเมนท์ จำกัด
239 ม.2 52190
เว็บไซต์: www.pratima-baralee.com