JobThai
วี-เวนทิส ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอย่างมืออาชีพแก่ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ลูกความของเราที่อยู่ในประเทศไทย มีทั้งบริษัทชั้นแนวหน้าของไทย บริษัทมหาชน รวมถึงบริษัทต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย บริการของเราประกอบด้วยการให้คำปรึกษาด้านการค้าและการประกอบธุรกิจ การลงทุนของชาวต่างชาติ โครงสร้างสิทธิประโยชน์ทางภาษี การวางโครงสร้างภาษีสำหรับธุรกิจ การปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบหลักเกณฑ์ศุลกากร ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต การฟ้องร้องดำเนินคดี และการระงับข้อพิพาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประกอบธุรกิจของตนในประเทศไทย เราก็มีบริการในรูปแบบของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริการด้านการบริหารจัดการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และบริการติดตามหนี้ทางการค้าและการเรียกร้องค่าเสียหาย
zero position en
Contacts
V-Ventis Co.,Ltd
1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง C3 10260