JobThai
โรงแรมเปิดใหม่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554
Benefits
- เซอร์วิสชาร์จ - อาหารพนักงาน 2 มื้อ - ที่พัก - ประกันสังคม - ชุดพนักงาน 3 ชุด
zero position en
Contacts
Royal Global Co.,Ltd
188/17-20 ถ.ผังเมืองสาย ก 83150