Ramindra Garment Co., Ltd.
โรงงานผลิตยีนส์ส่งออกชั้นนำ ที่มีจำหน่ายทั้งใน และ ต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหลายอัตรา
Benefits
1. เงินเดือน 2. โบนัส 3. ประกันสังคม 4. ประกันสุขภาพ
There are currently no positions available.
Contacts
Ramindra Garment Co., Ltd.
315 ถนน รามอินทรา
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
See Map