JobThai
QuantKids
สถาบัน QuantKids เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ ที่มุ่งหวังในการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กไทย เป็นการสอนแนวทางใหม่ โดยเน้นให้เด็กเข้าใจเลขโดยแท้จริง มีพื้นฐานแน่น และสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคต ไม่เน้นการท่องจำ ไม่เน้นการจำสูตร ไม่เน้นการทำซ้ำๆ แต่เน้นความเข้าใจในหลักการและกลไกของเนื้อหา โดยอาศัยกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้เด็กฝึกคิด นำความรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
zero position en
Contacts
QuantKids
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330