บริษัท พาริช เฟอทิไลเซอร์ จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและนำข้า แม่ปุ๋ย, ปุ๋ยอินทรีย์เคมี, สารเคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบต่างๆ เพื่อขายให้กับโรงงานปุ๋ย, โรงงานเคมีต่างๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยวัตถุดิบของเรานั้นมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายของบริษัท UBE Chemicals (Asia)Public Company Limited และบริษัท Thai Oleochemicals Company Limited. เนื่องจากการทำงานที่เน้นคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันบริษัทฯ มียอดจำหน่าย จากการจัดขายในประเทศ และส่งออก ประมาณ 90,000 ตันต่อปี
Benefits
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • There are currently no positions available.
    Contacts
    บริษัท พาริช เฟอทิไลเซอร์ จำกัด
    1477/1 ซอยพัฒนาการ 31/1 ถ.พัฒนาการ
    Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250