JobThai
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Be-Knowledge
ห้องเรียนเสริมความรู้ เตรียมตัวสู่อาเซียน เป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งตอบสนองเด็กไทยส่วนใหญ่ได้อย่างดี เปิดสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ศึกษา (ประถม มัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย) รวมถึงหลักสูตรความรู้เบื้องต้นสู่ถนนอาชีพบริการสายการบิน (แอร์ สจ๊วต กราวด์) สอนเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT และ PAT บริหารงานโดยประยุกต์ระบบงานสายการบินและธุรกิจการศึกษาภายใต้กลิ่นไอแห่งความเป็นครอบครัวในฐานะของนักการศึกษา เป็นองค์กรที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ในคุณภาพงานและความสุขกายสบายใจของบุคลากรตลอดจนผู้รับบริการ
Benefits
1. ชั่วโมงทำงานน้อยกว่าการทำงานส่วนใหญ่แต่รายได้ใกล้เคียงหรือดีกว่าการทำงานในโรงเรียนเอกชนหรือบริษัทห้างร้านทั่วไป 2. วันหยุดประจำอย่างน้อย 6 วันต่อเดือน (บางเดือนก็หยุด 8 - 10 วัน) 3. วันหยุดตามเทศกาลต่างๆ โดยหยุดมากกว่ามาตรฐานคนทำงานประจำทั่วไป เช่น ช่วงสงกรานต์หยุดต่อเนื่องอย่างน้อย 9 วัน ช่วงปีใหม่หยุดต่อเนื่องอย่างน้อย 6 วัน
zero position en
Contacts
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Be-Knowledge
79 หมู่ 2
Prachathipat Thanyaburi Pathum Thani