JobThai
บริษัท กรีน ควอลิทัส จำกัด
บริษัท กรีน ควอลิทัส จากัด เป็นบริษัทฯ ที่ปรึกษาและดาเนินการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ จดทะเบียนที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2112 เราให้บริการให้คำปรึกษาทั้งในระบบการบริหารคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความรับผิดชอบทางสังคม รวมทั้งการจัดฝึกอบรม กิจกรรม สัมมนา ให้กับองค์กรต่างๆ
zero position en
Contacts
บริษัท กรีน ควอลิทัส จำกัด
99/349 หมู่2 อาคาร ณ นคร ชั้น4 ถ.แจ้งวัฒนะ
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210