กลุ่ม บริษัท ปัญญา กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 วัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมและบริหารโครงการโดยเน้นให้บริการที่ปรึกษาด้านการขนส่ง/คมนาคม วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน/โครงสร้าง วิศวกรรมแหล่งน้ำ การระบายน้ำ/ป้องกันน้ำท่วม สิ่งแวดล้อม ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และงานอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งโครงการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองสำหรับหน่วยงานทั้งในภาครัฐ
กลุ่ม บริษัทฯ ได้ยึดถือวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับคุณภาพบุคลากรและผลงานอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี พร้อมด้วยบุคลากรอาชีพที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในระดับสากลมาใช้ในการทำงาน บริษัทฯ จึงสามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม รวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่เจ้าของงาน นับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ โครงการที่น่าสนใจ เช่น
- โครงการศึกษาทบทวนเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล ของกรมชลประทาน
- โครงการควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ (อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด, อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง) โครงการเพิ่ม
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)โครงการบริหารจัดการน้ำ
โขง-เลย-ชี-มูล ของกรมชลประทาน
- โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1, สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะ ที่ 2 และ โครงการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
*** โปรแกรมที่ใช้ในงานวิศวกรรม : MIKE Basin / MIKE 11 / MIKE 21 / MIKE Hydro Basin / MIKE Hydro River ***
Benefits
 • สวัสดิการพื้นฐานของบริษัท
 • - ประกันสังคม
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
 • - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สวัสดิการกีฬา
 • - สวัสดิการกิจกรรมสัมพันธ์ ต่างๆ
 • - เลี้ยงสังสรรประจำปี/เลี้ยงแผนก
 • - สวัสดิการ เงินช่วยเหลือ/เงินกู้
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - สถานที่พักผ่อน(คอนโดห้องชุด)@ ชะอำ
 • - การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัสประจำปี(ตามโครงสร้างและผลประกอบการของบริษัท)
 • - การฝึกอบรมและพัฒนา
 • - ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
 • - ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
Contacts
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 3 ถนนคลองลำเจียก
Nawamin Bueng Kum Bangkok 10230
Directions
 • สามารถสอบถามได้ที่ 02-943-9600-10 ต่อ 1209-1211
 • แผนก บริหารทรัพยากรบุคคล
See Map