JobThai
สมาคมวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยการรวมกลุ่มของอาจารย์ นักวิชาการ และผู้ประกอบการที่สนใจในด้านอาหาร และพิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านอาหาร สมาคมฯ ได้ทำหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคการผลิต สมาคม และสถาบันการศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารของประเทศไทย ซึ่งถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
Benefits
- เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์ - เบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ปฏิบัติงานนอกสถานที่ OT - ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. (หยุดเหมือนราชการ) - ประกันสังคม - ฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้ - ตรวจสุขภาพประจำปี
zero position en
Contacts
สมาคมวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ห้อง 722 ชั้น 7 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน
Lat Yao Chatuchak Bangkok 10900