สมาคมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเเละศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาเเห่งประเทศไทย
สมาคมสหพันธ์นิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่า สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นครั้งแรกโดยการริเริ่มของคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนางปรานี อินทะชัย นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในขณะนั้น โดยได้เริ่มจัดทำโครงการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาคมศิษย์เก่าของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งขึ้น และเริ่มเดินทางไปพบปะสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ พร้อมกับอีก ๘ สมาคม ตามภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเป็นที่มาของการร่วมมือการจัดตั้งสมาคมสหพันธ์ฯ จนถึงปัจจุบันมีสมาคมศิษย์เก่า สมาคมนิสิต นักศึกษาเก่า สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วมากกว่า 30 สมาคม โดยมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันคือการส่งเสริมสวัสดิการ และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาสมาคมสมาชิก อีกทั้งยังมีการจัดประชุมสัมนาประจำปี เป็นประจำทุกปีอีกด้วย
Benefits
 • 1.สวัสดิการเงินสมทบประกันสังคม
 • 2.เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
 • 3.ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • 4.เวลาทำงาน 08.30-16.30 น.
 • 5.โต๊ะทำงานและคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
 • 6.มีสัญญาจ้าง 1 ปี 2 ปี 3 ปี ต่อเนื่อง
 • 7.การปรับเงินเดือนประจำปี ประมาณ 3-9% ตามระเบียบ
 • 8.การลาพักผ่อน (ลาพักร้อน)
 • 9.เบี้ยเลี้ยงและเบี้ยประชุม
 • 10.ค่าเดินทางและค่าที่พัก
 • 11.เงินค่าครองชีพ
 • 12.สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
สมาคมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเเละศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาเเห่งประเทศไทย
สำนักงานเลขาธิการสมาคมสหพันธ์ (ชั่วคราว) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย
Suranari Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima 30000
Website: www.feat.or.th
Directions
 • การเดินทางมาที่ สำนักงานเลขาธิการสมาคมสหพันธ์ (ชั่วคราว)
 • ให้เดินทางมาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาอาคารวิชาการ 1 ชั้น 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
See Map