JobThai
สมาคมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเเละศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาเเห่งประเทศไทย
สมาคมสหพันธ์นิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่า สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นครั้งแรกโดยการริเริ่มของคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนางปรานี อินทะชัย นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในขณะนั้น โดยได้เริ่มจัดทำโครงการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาคมศิษย์เก่าของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งขึ้น และเริ่มเดินทางไปพบปะสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ พร้อมกับอีก ๘ สมาคม ตามภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเป็นที่มาของการร่วมมือการจัดตั้งสมาคมสหพันธ์ฯ จนถึงปัจจุบันมีสมาคมศิษย์เก่า สมาคมนิสิต นักศึกษาเก่า สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วมากกว่า 30 สมาคม โดยมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันคือการส่งเสริมสวัสดิการ และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาสมาคมสมาชิก อีกทั้งยังมีการจัดประชุมสัมนาประจำปี เป็นประจำทุกปีอีกด้วย
Benefits
1.สวัสดิการเงินสมทบประกันสังคม 2.เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท 3.ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 4.เวลาทำงาน 08.30-16.30 น. 5.โต๊ะทำงานและคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 6.มีสัญญาจ้าง 1 ปี 2 ปี 3 ปี ต่อเนื่อง
7.การปรับเงินเดือนประจำปี ประมาณ 3-9% ตามระเบียบ 8.การลาพักผ่อน (ลาพักร้อน) 9.เบี้ยเลี้ยงและเบี้ยประชุม 10.ค่าเดินทางและค่าที่พัก 11.เงินค่าครองชีพ 12.สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
zero position en
Contacts
สมาคมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเเละศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาเเห่งประเทศไทย
สำนักงานเลขาธิการสมาคมสหพันธ์ (ชั่วคราว) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย
Suranari Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima 30000
Directions
การเดินทางมาที่ สำนักงานเลขาธิการสมาคมสหพันธ์ (ชั่วคราว) ให้เดินทางมาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาอาคารวิชาการ 1 ชั้น 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น