สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), Electronic Government Agency(Public Organization)
ด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ สนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมของประชาชนในการใช้บริการภาครัฐโดยมีเป้าหมายในการช่วยเติมเต็มและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ รวมถึงผิดชอบในการวิจัย พัฒนา และบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบ โครงสร้างสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน ภาครัฐในการนำประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
Benefits
  • สวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่
  • - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัว
  • - ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ประกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่
  • - ประกันชีวิตกลุ่ม, อุบัติเหตุและทุพพลภาพ
  • - ค่ารักษาโรคฟัน
  • - ค่า Internet
  • มีความประสงค์รับเจ้าหน้าที่่เข้าร่วมงานกับสำนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
There are currently no positions available.
Contacts
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), Electronic Government Agency(Public Organization)
108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนรางน้ำ
Thanon Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400
Website: www.ega.or.th