JobThai
UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม เป็นโครงการระยะเวลา 5 ปี ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และดำเนินโครงการโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
zero position en
Contacts
UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
ชั้น 5อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4
Phra Khanong Khlong Toei Bangkok 10110